Zamknij

Sklep internetowy e-galeco.pl nie prowadzi sprzedaży elementów długich tj. rynny, rury, maskownice. Oferta sklepu obejmuje wyłącznie kształtki. W sprawie zamówienia elementów długich prosimy o kontakt z Biurami Handlowymi Galeco.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.e-galeco.pl

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.e-galeco.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem e-galeco.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, komunikując się z GALECO Sp. z o.o. poprzez sieć Internet wykorzystując w tym celu własne urządzenia końcowe takie jak komputer, laptop, palmtop, tablet, czy telefon komórkowy oraz kanały komunikacyjne takie jak: elektroniczny system składania zamówień, formularz kontaktowy, wysyłka wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GALECO Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę jednostek Towaru.

 II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-galeco.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-galeco.pl , jest własnością i prowadzony jest przez GALECO Sp. z o.o., podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000102185, z siedzibą 32-083 Balice, ul. Uśmiechu 1, zarejestrowanego podatnika podatku od Towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 679-25-94-371, Regon: 357106118.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookiem lub przeglądarka Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookiem.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, GALECO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-galeco.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. GALECO Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub zachowań godzących w dobre imię GALECO Sp. o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody GALECO Sp. o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla GALECO Sp. o.o.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. Maksymalna wartość jednego zamówienia nie może przekraczać 1000 zł brutto. Każde zamówienie to nowa przesyłka.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-galeco.pl, dokonać wyboru elementów systemów GALECO z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu Zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) przewidywanego terminu wysyłki.

Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z GALECO Sp. o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Potwierdzenie zamówienia nr: ….”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub mailem pod adresem kontakt@e-galeco.pl. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto przez Klienta.

 V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Koszty dostawy wynoszą:

a.) w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową: 19,00 zł brutto za każdą przesyłkę,

b.) w przypadku płatności „przy odbiorze”: 22,00 zł brutto za każdą przesyłkę.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi:

a.) w przypadku wyboru płatności „przy odbiorze”:

- jeden dzień roboczy, w przypadku złożenia zamówienia do godziny 9:00 rano danego dnia roboczego,

- dwa dni robocze, w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 9:00 rano danego dnia roboczego.

b.) w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową:

- jeden dzień roboczy, w przypadku otrzymania wpłaty na rachunek bankowy GALECO Sp. z o.o. do godziny 9:00 rano danego dnia roboczego,

- dwa dni robocze, w przypadku otrzymania wpłaty na rachunek bankowy GALECO Sp. z o.o. po godzinie 9:00 rano danego dnia roboczego.

GALECO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie dostawy spowodowane zdarzeniem siły wyższej lub też wynikłe z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej lub przewoźnika dostarczających zamówienia.

5.4. W przypadku niedostępności całości lub części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie uniemożliwiającej realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w punkcie 5.3 Regulaminu, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a.) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na Towary niedostępne,

b.) anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar - Sklep zwróci należność w ciągu 14 dni od anulowania części lub całości Zamówienia.

5.5 Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-galeco.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia i faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego w BNP PARIBAS Bank Polska SA nr 46160010390002003752891001.

b.) płatnością w systemie Przelewy24.

c.) kartą płatniczą: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, SOLO (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie procedowania transakcji).

d.) za pobraniem przy dostarczeniu przesyłki.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie stosownego jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni z posłużeniem się następującym danymi adresowymi:

adres pocztowy: GALECO Sp. z o.o., Śląskie Biuro Handlowe, ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów

nr faksu: +48 32 354 31 74

adres email: katowice@galeco.pl

W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać również, jednak nie jest to obowiązkowe, z formularza odstąpienia od umowy dostępnego dla Klienta pod adresem http://e-galeco.pl/pl/i/Formularz-odstapienia-od-umowy/18 po zalogowaniu. Jeżeli Klient skorzysta z formularza, niezwłocznie zostanie mu przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru tj. dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym; Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru .

7.4. Zwrot Towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym GALECO Sp. z o.o. została poinformowana przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

GALECO Sp. z o.o., Śląskie Biuro Handlowe, 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 122.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są koszty zakupu towaru, bez kosztów transportu  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GALECO Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GALECO Sp. z o.o. poinformowana została przez Klienta o odstąpieniu od umowy, jednakże GALECO Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Zwroty pieniędzy realizowane będą przez Sklep po otrzymaniu Towaru, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Klient w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy nie przekaże Sklepowi wszystkich brakujących danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. GALECO Sp. z o.o.  jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczać Klientowi towary bez wad i odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556[1] -556[3]Kodeksu.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: kontakt@e-galeco.pl lub adres pocztowy GALECO Sp. z o.o.: 32-083 Balice, ul. Uśmiechu 1. GALECO Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Kupujący ma prawo zwrócić Towar w przypadku niezgodności Towaru z umową. W tym celu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając opis niezgodności. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Towar na nowy lub też dokonać zwrotu kwoty zapłaconej za Towar - w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie przekaże Sklepowi wszystkich brakujących danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

8.5. GALECO Sp. z o.o. jest producentem Towarów. Jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym dostarczanym Klientowi w formie papierowej wraz z Towarem.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. GALECO Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GALECO Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GALECO Sp. z o.o., 32-083 Balice, ul. Uśmiechu 1, mailowo pod adres kontakt@e-galeco.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. GALECO Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 
10.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka GALECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102185, NIP: 679-25-94-371, REGON: 357106118, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł. w całości opłacony, (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: galeco@galeco.eu lub numerem telefonu: (+48) 12 258 32 00, zwana dalej „Administratorem").

10.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzana na podstawie i w zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych

10.3. Dane osobowe Klientów zbierane/przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji umowy sprzedaży oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów) a także marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora

10.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

10.4.1. w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

10.4.2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym

10.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.5.1. pisemnie na adres: ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice;

10.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeco@galeco.eu

10.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

10.8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GALECO Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GALECO Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GALECO Sp. z o.o.

11.3. GALECO Sp. z o.o. informuje, że w przypadku reklamacji lub sporów powstałych pomiędzy GALECO Sp. z o.o. a Klientem Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Federacja Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 007 707.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 14 dniach od udostępnienia ich na stronie www.e-galeco.pl.

11.5. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018r. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl