Zamknij

Sklep internetowy e-galeco.pl nie prowadzi sprzedaży elementów długich tj. rynny, rury, maskownice. Oferta sklepu obejmuje wyłącznie kształtki. W sprawie zamówienia elementów długich prosimy o kontakt z Biurami Handlowymi Galeco.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - zmiana z 2018-05-25, obowiązuje od 2018-05-25


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.


2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka GALECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102185, NIP: 679-25-94-371, REGON: 357106118, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł. w całości opłacony, (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: galeco@galeco.pl lub numerem telefonu: (+48) 12 258 32 00, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie sprzedawcą.


4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania).


5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w sklepie internetowym. Przykładowo jeżeli w trakcie składania zamówienia wybierzesz odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


2. Dane zbierane podczas rejestracji. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia, Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło, jakiego będziesz używał w naszym Sklepie.


3. Dane zbierane podczas transakcji zakupu. Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.


4. Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są niespersonalizowane dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.


5. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, nr telefonu, NIP.


6. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:
a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;
b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
c) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
d) przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
e) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
f) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności sklepu internetowego;
g) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
h) prowadzenie korespondencji z klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości klientów.
W pozostałych (innych) celach Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.


7. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:
a) w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
b) w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.


8. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali Twoich Danych Osobowych podmiotom trzecim.


9. Dane Osobowe zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz dokonać zakupu.


10. Dane Osobowe zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru.


11. Nie przechowujemy danych poufnych, jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.


12. Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawiania swoich danych osobowych, to masz prawo do ich usunięcia.


13. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.


14. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.


15. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.


16. Twoje Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.


2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.


3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


4. W zakresie, w jakim Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Danych Osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.


5. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, używając danych kontaktowych podanych w treści niniejszej Polityki.

IV. KONTAKT

1. Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
2. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter. Zapisanie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

V. WYKORZYSTANIE CIASTECZEK („COOKIES”)

Nasz sklep wykorzystuje technologię „cookies" w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi „cookies” w opcjach przeglądarki internetowe

VI. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczenie.


2. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od udostępnienia ich na stronie www.e-galeco.pl.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl